Lisätietoa

SAAVUTETTAVUUS

Tavoitteena on, että festivaalin tapahtumiin osallistuminen on kaikille mahdollista. Muun muassa oheisohjelmiston sekä yleisötyön myötä festivaali on monipuolistunut ja ”avautunut” erilaisille kohderyhmille. Myös festivaalin jalkautuminen perinteisen näyttämötilan ulkopuolelle ja tanssitaiteen vieminen esimerkiksi julkisiin tiloihin tukee tätä tavoitetta.

Festivaalin ohjelmistosisältö pyrkii ottamaan huomioon kaikenikäiset ja kaikenkykyiset yleisön jäsenet sekä esiintyjät. Tapahtuma ajattelee yleisössä olevia ihmisiä (sekä joskus muita elollisia) kanssakokijoina, ja esittävän taiteen yhteisöllinen merkitys on järjestäjille tärkeää.

Talvitanssien tapahtumapaikat on pyritty valikoimaan niin, että erilaisten yleisöjen tarpeet voidaan ottaa huomioon. Esityspaikat ovat liikuntarajoitteisten saavutettavissa ja mahdolliset avustajat pääsevät maksutta esityksiin. Festivaaliorganisaatio tarjoaa kaikissa esityspaikoissa apua sitä tarvitseville.

Viestinnällä ja markkinoinnilla pyritään tavoittamaan monipuolisesti erilaisia kävijäryhmiä. Kokkolan Talvitanssien markkinointimateriaali tehdään kaksikielisenä, suomeksi ja ruotsiksi. Markkinointia ja tiedotusta tapahtuu perinteisen printtimedian välityksellä, kuin myös internetiin julkaistavana sisältönä some mukaan lukien.

Festivaali on ollut mukana Kokkolan SPR:n kulttuuriystävätoiminnassa. Vuodesta 2021 festivaali on mukana Kulttuuria kaikille -palvelun Kaiku-korttitoiminnassa.

Saavutettavuutta, viestintää ja ylipäänsä festivaalia kehitetään palautteen perusteella tapahtuma kerrallaan.

KESTÄVÄ KEHITYS

Tanssitaide elää ja hengittää ilmasto- ja ekokriisien aikakautta muun maailman mukana ja viime vuosina tanssi- ja esitystaidetta on tehty ihmisen luontoyhteyttä vahvistaen. Monenlaiset uusvanhat käytännöt ovat tarpeen muuttuvassa maailmassa, Kokkolan Talvitanssit yhdistys haluaa omalta osaltaan olla edistämässä näyttämön ulkopuolella tapahtuvien esityskäytäntöjen kehitystä ja mahdollistaa luontoyhteyden kokemuksen katsojille. Tämä on yksi keino ekologisen kestävyyden puolesta puhumiseen tapahtuman aikana.

Festivaalin tuotannossa pyritään ottamaan huomioon esityskaluston saatavuus paikkakunnalta tai sen lähialueilta välttäen mahdollisia saastuttavia rahteja. Lähellä tuotettu taide sopii pandemian ja siitä toipumisen aikaan: yhdistys haluaa myös jatkossa edistää toiminta-alueensa kulttuurisen kestävän kehityksen tavoitteita. “Kulttuurisesti kestävä kehitys edistää ihmisten ja alueiden hyvinvointia sekä mahdollistaa eri kulttuurien säilymisen ja kehittymisen. Kestävä kulttuuri ei ole pysähtynyt, vaan elää ja muuttuu vuorovaikutuksessa ihmisten ja ympäristön kanssa.” (Lähde: taike.fi / kestavakehitys.fi)

Taidekentän kestävyydestä voitaisiin myös yhdistystoimintaan heijastaen tehdä muutama maininta. Festivaalia tuottava yhdistys on pitkään toiminut vapaaehtoisvoimin ja pyrkinyt työllistämään ennen kaikkea irrallisia järjestäjiään ja vierailevia esiintyjiään. Taloudellisen kestävän kehityksen mukaisesti toiminta kuitenkin on kehittymässä kohti toimijoilleen tasa-arvoisempaa eetosta, jossa yhdistysaktiivit ovat taiteen asiantuntijoita siinä missä esiintyjätkin ja kantaessaan hallitusvastuuta he myös järjestävät tapahtumaa palkollisina. Yhdistystoiminnan kantokykyä tuetaan siten, että festivaalin järjestämisessä ei tehdä liian isoja riskejä, jolloin toiminta ei jää tappiolliseksi. Yhdistys tekee tapahtumaa sillä, mitä sillä on, ei enemmällä, kestävästi.

Alueen luovan työn toimintaedellytyksiä on ylläpidettävä ja parannettava, jotta luovat tekijät eivät karkaa alueelta. Talvitanssit tarjoaa työtä suurelle joukolle taiteilijoita, ja kehittää käytännön toiminnallaan kulttuuritapahtumien toteuttamisosaamista. Tapahtuma on erilaisten osaajien kohtaamispaikka, joka lujittaa monialaista poikkitaiteellista yhteistyötä. Pitkän historiansa aikana Talvitanssien toteuttaminen on osaltaan antanut sysäyksiä alueen kulttuuristen toimintaympäristöjen ja toimintatapojen kehittämiseen.

Sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteisiin on pienen tapahtumaa järjestävän yhdistyksen vaikuttavuus varmaan haasteellisin. Tapahtumaa tuotetaan free lancer voimin, jolloin riittävä toimeentulo ja asianmukainen terveydenhuolto mietityttää. Ihmisen perusoikeuksien toteutumiseen liittyen yhdistys pyrkii festivaalin teosvalinnoilla edustamaan eriarvoisuutta kritisoivaa näkökulmaa.

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO

Kokkolan Talvitanssit festivaalia järjestävä yhdistys perustaa toimintansa siihen, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Yhdistys toteuttaa turvallisemman tilan periaatteita toiminnassaan. Festivaalinaikaiset esityspaikat muuttuvat teoskohtaisesti, mutta festivaaliorganisaatio pyrkii löytämään tiloja, jotka olisivat kaikille ihmisille (ja joskus muillekin elollisille) saavutettavia.

Esittävä taide herättää mietteitä ja keskustelua. Festivaalin ohjelmisto rakennetaan kynnyksettömän vuorovaikutuksen ympärille siten, että yleisön jäsenillä olisi mahdollisuus kysyä kokemastaan itse tekijöiltä: erilaiset moderoidut taiteilijatapaamiset ja seminaarit kuuluvat festivaalin toimintaan. Keskustelua pyritään ylläpitämään kaksikielisenä, tarpeen vaatiessa monikielisempänä, sekä vastaisuudessa pyritään ottamaan huomioon myös taiteen kokemusten kuvailutulkkauksen tai selkokielisen tulkkauksen tarpeet.

Kokkolan Talvitanssit yhdistys ry ottaa niin esitys- kuin taidekasvatustoimintaansa mallia Rauhankasvatus Instituutin kokoamasta turvallisemman tilan ohjeista kouluille, ja on tutustunut SETA ry:n kokoamiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien sisältöihin. Yhdistys pyrkii toiminnassaan olemaan mahdollisimman inklusiivinen, mutta sillä on nollatoleranssi rasismia tai muuta ihmisoikeudellista ulossulkevuutta kohtaan.

Yhdistys tunnistaa pitkään vallinneen epätasapainon eri sukupuolten edustuksessa päätöksenteossa. Yhdistyksen aktiiviset toimijat sijoittuvat myös verrattain kapealle ikäjakaumalle ollen 25-50 vuotiaita. Yhdistys kuitenkin järjestää festivaalia, jossa vierailee teoksia, joiden tekijöissä iän ja sukupuolen spektrin laajuus on mahdollista ottaa huomioon.

Festivaalin ohjelmistosisältö pyrkii ottamaan huomioon kaikenikäiset ja kaikenkykyiset yleisön jäsenet sekä esiintyjät. Tapahtuma ajattelee yleisössä olevia ihmisiä (sekä joskus muita elollisia) kanssakokijoina, ja esittävän taiteen yhteisöllinen merkitys on järjestäjille tärkeää.

Kokkolan Talvitanssit tuo tanssitaiteen omalla alueellaan kansalaisten ulottuville, jolloin mahdollisuudet osallistua kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen lisääntyvät. Koska esittävän taiteen soveltavien taidemuotojen tarjonta on alueella rajallista, tapahtumalla on merkittävä rooli kulttuurisen eriarvoisuuden vähentäjänä. Festivaalin toimintaa on kaiken aikaa kehitetty suuntaan, jossa eri väestöryhmät otetaan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon.

Yhdistys pyrkii toiminnassaan varaamaan riittävästi resursseja yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden eri osa-alueiden edistämiseen: tietoisuus näiden tärkeydestä heijastuu suoraan festivaalitapahtumaan ja sen sisältöön, jota kehitetään vuosi vuodelta yhä tietoisemmaksi.