YOU CAN DO IT!

Plats: LIVE STREAM

Titta livestream ›

(EN below)

Var du än befinner dig i världen har du möjlighet att ta del av YOU CAN DO IT! livestream.

GRATIS - LINK TILL STREAM

YOU CAN DO IT!

Jag vill verkligen visa dig någonting. Eller berätta någonting för dig. Eller kanske borde jag veta vad jag vill visa och berätta för dig? Kanske du kan berätta för mig hur jag borde känna mig och vad jag borde berätta för dig, när jag gör den här rörelsen?

Två skådespelare gör ett långt och poetiskt träningspass skiljt för sig. Livestream föreställningen för åskådaren steg för steg, upprepning för upprepning, närmare ett maniskt träningsuniversum. Varför kör skådespelarna sig utmattade och för vem gör de det?

YOU CAN DO IT! ifrågasätter samhällets konstanta tillväxt med fokus på ekonomisk tillväxt och hamsterhjulet vi befinner oss i. Vi utmanar oss själva så hårt att vi glömmer varför vi gör det - och vi glömmer varandra.

Med ett humoristiskt och andtrutet träningspass avslöjar livestream performansen YOU CAN DO IT! baksidan av detta konstanta krav på tillväxt: ensamhet och isolering.

YOU CAN DO IT! går av stapeln med en skådespelare i en lägenhet och den andra springande omkring på gatorna i Karleby. Placerad i en miljö där folk bor, cyklar till eller från hemmet är YOU CAN DO IT! utsatt för det verkliga livet. En dansfilm-live-upplevelse om kontroll, skeende i det verkliga livet - med risk för att förlora kontrollen.

YOU CAN DO IT! är en 30 minuter lång digital dansföreställning som baserar sig på scenversionen av SURVIVORS av Taneli Törmä - LOCATION X (Köpenhamn) i samarbete med en grupp från det fria fältet Studio Total (Helsingfors).

Den digitala adaptionen av SURVIVORS är skapad i samarbete av två prisbelönta dansfilmskapare. En finländsk koreograf Taneli Törmä - LOCATION X och en dansk filmregissör Maia Elisabeth Sørensen. Både Törmä och Sørensen har arbetat brett med dansfilm, och detta är också närmandesättet till denna digitala liveföreställning. Den direkta digitala performansen utmanar tajmingen och längden av klippen, live-editeringen, kamerans koreografi, som måste vara införlivad med skådespelarens koreografi och livestreamingen.

Taneli Törmä - LOCATION X

Taneli Törmä - LOCATION X är en prisbelönt koreograf och scenartist som har internationell och tvärkonstnärlig erfarenhet. Som pedagog, artist, producent, idékläckare och kurator fokuserar han på att utveckla den förevisande konsten mot mera mångfaldig, interkulturell, mångbottnad och innovativ form.
Taneli Törma - LOCATION X verk har visats i mer än 20 länder. Verk har två gånger valts till Aerowaves - Dance Across Europe och Big Pulse Dance Alliance, med stöd av Creative Europe. Vid sidan om sitt eget arbete har Taneli Törmä - LOCATION X tagi initiativ till programmet DANCE ALL YEAR LONG, en kringresande måttbeställd dansplattform som bjuds ut till olika städer - börjandes från Odense. Tillsammans med den valda staden stöder DANCE ALL YEAR LONG danskonstnärer via residens och ger möjligheter för dem att förevisa sitt arbete.

YOU CAN DO IT! är en fortsättning på Taneli Törmä - LOCATION Xs arbete att omförvandla scenföreställningar till dansfilm, och på det sättet förlänga livet på projekten och ge det material som artisterna har skapat nya utlopp. Exempel på prisbelönta filmer och videon av LOCATION X är: EPILOGUE, JUMP, BLACK SIDE och STORY OF….

Maia Elisabeth Sørensen

Maia Elisabeth Sørensen utextamineras som dansare och koreograf år 2007 från Martha Graham School i New York och hennes slutexamen, dansfilmen NUDE, kom att bli startpunkten för hennes konstnärliga arbete med kroppen och dansen i fokus. Hon är speciellt intresserad av att arbeta med människor som inte är utbildade dansare. “...här är det kroppsliga uttrycket mera autentiskt och sårbart.”

Maia har vunnit, eller blivit nominerad till, flera pris för sina dansfilmer. Nämnas kan publikens favorit för dansdokumentären “Nothing Matters When We’re Dancing” vid den internationella festivalen Cinedans FEST (NL) år 2018, bästa-experiment-priset vid Ekko Shortlist år 2014 för dansfilmen Satellite och IDILS’s innovationspris för dansfilmen “It Must Be Danced Away”. Hon arbetar nu i en hybridform med koreografi, dokumentärfilm och visuell konst, och hennes senaste kortfilm “How To Be a Perfect Human” visades på CPH:DOX 2021 festivalen; samma år bjöds hon in i det prestigefyllda programmet Berlinale Talents.

Maia arbetar också som pedagog, kurator och koordinator för aktiviteter inom dansfilm både för professionella och publik.

Facebook:
facebook.com/powerpondusprojects
facebook.com/tanelitormalocationx

Instagram:
instagram.com/tanelitormalocationx
instagram.com/powerpondus

ARBETSGRUPP
KOREOGRAFI: Taneli Törmä - LOCATION X
URSPRUNGLIG IDÉ: Taneli Törmä och Anna Lipponen
VIDEOREGISSÖR: Maia Elisabeth Sørensen
ARTISTER: Ilona Pukkila ja Troels Hagen Findsen
LIVESTREAM: Omnivox
MUSIK: Erik Christoffersen
BILD: Jacob Stage
Supported by Danish Arts Foundation

LOKAL INSPELNINGSHJÄLP: Lauri Liimatta, Maria Välikangas, Niko Karjalainen, Anders Lillhonga

ETT STORT TACK TILL: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite / Maria-Katariinan talo

Wherever you are in the world, you have the opportunity to participate in YOU CAN DO IT! Live Stream.

FREE OF CHARGE - LINK TO STREAM

YOU CAN DO IT!

I really want to show you something. Or tell you something. Or maybe I should know what I want to show and tell you? Maybe you can tell me how I should feel and what I should tell you, when I am doing this movement?

Two actors go through a long poetic work out separately. The live stream performance brings the spectator step by step, count by count, into a manic workout universe. Why do the actors wear themselves out and whom are they doing it for?

YOU CAN DO IT! is questioning our society's constant growing focus on economic growth and the hamster wheel we are part of. We push ourselves so hard that we forget why we do it - and we forget each other.

In a humoristic and breathtaking workout Live Stream performance YOU CAN DO IT! exposes the downside of this constant craving for growth: the loneliness and isolation.

YOU CAN DO IT! is staged with one actor in an apartment and another actor running around the streets in Kokkola. Placed in a setting where people are living, biking away from or back to home YOU CAN DO IT! is subject to the real world. A dancefilm-live-experience about control, carried out in a real-life setting – with the risk of losing control.

YOU CAN DO IT! is a 30-minute digital dance performance based on the stage performance SURVIVORS by Taneli Törmä – LOCATION X (Copenhagen) and the independent theatre group Studio Total (Helsinki).

The digital adaptation of SURVIVORS is created in collaboration between two prize winning dance film makers. A Finnish choreographer Taneli Törmä - LOCATION X and Danish dance film director Maia Elisabeth Sørensen. Both Taneli Törmä and Maia Elisabeth Sørensen have worked extensively with dance films, which is the perspective and approach they will take on the digital live performance. The live digital performance will challenge the timing and length of the clips, live editing, the choreography of the camera which has to be incorporated into the actor’s choreography and the live-streaming.

Taneli Törmä - LOCATION X

Taneli Törmä - LOCATION X is an award-winning choreographer and performing artist, with international and interdisciplinary experience. As a teacher, performer, fundraiser, idea maker and curator he focuses on developing the performing arts towards a more diverse, intercultural, multi-perspective and innovative form.

Taneli Törmä - LOCATION X's works have been shown in more than 20 countries. They have been selected twice for the Aerowaves - Dance Across Europe and for the European network Big Pulse Dance Alliance, supported by Creative Europe. Alongside his own work, LOCATION X has also initiated the program DANCE ALL YEAR LONG, a mobile customized dance platform offered for different cities - beginning with Odense. Together with the chosen municipalities, DANCE ALL YEAR LONG supports dance artists with residencies and gives opportunity to present their work.

YOU CAN DO IT! continues Taneli Törmä - LOCATION X work to transform live performances into dance film and by that giving longer life for the project and another kind of outcome from the material that artists have created. Examples of award winning films and videos from LOCATION X are: EPILOGUE, JUMP, BLACK SIDE and STORY OF ...

Maia Elisabeth Sørensen

Maia Elisabeth Sørensen graduated as a dancer and choreographer in 2007 from the Martha Graham School in New York and her graduation project from the school, the dance film NUDE was the start of an artistic practice with body and dance as the focal point. A particular interest is in working with people who are not trained dancers. "... here the bodily expression is more authentic and vulnerable."

Maia has won and been nominated for several awards for her dance films, including the audience award for the dance documentary 'Nothing Matters When We're Dancing' at the international festival Cinedans FEST (NL) in 2018, the "Best Experiment" award at the Ekko Shortlist in 2014 for the dance film Satellite and IDIL's "Innovation" award for the dance film 'It Must Be Danced Away'. Her practice now resides in a hybrid form of choreography, documentary and visual arts and her latest short film 'How To Be a Perfect Human' was shown at CPH:DOX 2021; in the same year she was invited to be a part of the prestigious program of Berlinale Talents.

Maia also works as an educator, curator and coordinator of dance film activities for both professionals and audiences.

Facebook:
facebook.com/powerpondusprojects
facebook.com/tanelitormalocationx

Instagram:
instagram.com/tanelitormalocationx
instagram.com/powerpondus

CREDITS
CHOREOGRAPHY: Taneli Törmä - LOCATION X
ORIGINAL IDEA: Taneli Törmä and Anna Lipponen
VIDEO DIRECTOR: Maia Elisabeth Sørensen
PERFORMERS: Ilona Pukkila and Troels Hagen Findsen
LIVE STREAM: Omnivox
MUSIC: Erik Christoffersen
PHOTO: Jacob Stage
Supported by Danish Arts Foundation

LOCAL FILMING AID: Lauri Liimatta, Maria Välikangas, Niko Karjalainen, Anders Lillhonga

SPECIAL THANKS TO: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite / Maria-Katariinan talo