Tillgänglighet

Kaiku-kortet

Föreningen för Vinterdans i Karleby r.f. har bundit sig till Kultur för alla - tjänstens Kaiku-kort-verksamhet.

Alla andra föreställningar under festivalen 2021 har tillgång med Kaiku förutom to 7.10. kl. 19:30 (RAM Ensemble) och lö 9.10. kl. 16:00 (Torso Projekt). Detta beror på att dessa föreställningar produceras i samarbete med grupperna i fråga och biljettförsäljningen sköts av grupperna själva och inte festivalen.

Kontaktperson för ärenden angående Kaiku-kortet är för festivalen 2021:
produktionsassistent Pauliina Holmqvist
tuottaja@kokkolantalvitanssit.net
tfn. 050 330 9901

En person eller en sammanslutning med Kaiku-kort kan reservera biljett till festivalen via ovanstående kontaktuppgifter. Kom gärna på plats 30 min före föreställningens början, så hinner vi boka in kortet i Kaiku-registret.

NÅBARHET

Målsättningen är att det ska vara möjligt för alla att delta i festivalens evenemang. Bl.a. tack vare tilläggsprogrammet och publikarbetet har festivalen blivit mera mångsidig och öppen för olika målgrupper. Även det att festivalen har fått fotfäste utanför det traditionella scenutrymmet, att vi t.ex. fört danskonsten till publika utrymmen stöder denna målsättning.

Festivalens innehåll strävar till att ta i beaktande publik och artister i alla åldrar och kapaciteter. Evenemanget ser publikens människor (och ibland även andra levande) som medupplevande, och scenkonstens samfundsskapande betydelse är viktig för arrangörerna.

Evenemangsplatserna har utvalts så att man kan ta i beaktande olika publika behov. Platserna är tillgängliga för rörelsehindrade och eventuella assistenter får komma gratis in på föreställningarna. Festivalorganisationen erbjuder assistans för alla behövande på alla evenemangsplatser.

Informationen och marknadsföringen strävar till att nå olika åskådargrupper på bred front. Festivalens marknadsföringsmaterial görs på två språk, finska och svenska. Marknadsföringen och informationsöverföringen sker både via traditionell printmedia och via internet och sociala media.

Festivalen har tagit del av Karleby Röda Kors kulturvänsverksamhet. Sedan år 2021 är festivalen med i Kultur för alla och dess Kaiku-kort verksamhet.
Nåbarheten, informationsöverföringen och festivalen överlag utvecklas hela tiden på basen av den feedback vi får, ett evenemang i taget.

HÅLLBAR UTVECKLING

Danskonsten lever och andas klimat- och ekokrisernas tidevarv med resten av världen och under de senaste åren har dans- och övrig scenkonst gjorts för att förstärka människans kontakt till naturen. Många nygamla brukssätt blir nödvändiga i den föränderliga världen. Vinterdans i Karleby vill å sin sida vara med och och främja utvecklingen av den föreställningspraxis som sker utanför scenen och möjliggöra en upplevelse av naturkontakt för åskådaren. Detta är ett sätt att tala för ekologisk hållbarhet under evenemanget.

I festivalens produktionsarbete strävar vi till att i mån om möjlighet använda scenteknik från nejden för att undvika långa frakter som orsakar utsläpp. Nära producerad konst lämpar sig under en tid av pandemi och i återhämtningen av den: föreningen vill också i framtiden främja målsättningarna för en hållbar utveckling av kulturen i sitt verksamhetsområde: “En kulturellt hållbar utveckling främjar människans och områdets välmående och möjliggör olika kulturers överlevnad och utveckling.” (källa: taike.fi / kestavakehitys.fi)

Konstfältets hållbarhet kunde man reflektera mot föreningsverksamhet och kommentera: föreningen som producerar festivalen har länge fungerat på frivillig arbetskraft och strävat till att anställa framför allt fria arrangörer och gästande artister. Enligt ekonomiskt hållbar utveckling håller verksamheten dock på att utvecklas mot ett mera jämställt ethos för sina aktörer, där föreningsaktiva är konstkännare liksom artisterna och när de bär ett styrelseansvar arrangerar de också festival som anställd personal. Föreningsverksamhetens bärkraft stöds så, att festivalarrangemangen inte görs med allt för stora risktagningar, så att verksamheten inte ska gå på förlust. Föreningen gör festival med vad som finns, inte med mera, hållbart.

Verksamhetsmöjligheterna för områdets kreativa arbete måste upprätthållas och förbättras, så att skapande aktörer inte rymmer fältet. Vinterdans erbjuder arbete åt många konstnärer, och utvecklar med sin praktiska verksamhet kulturevenemangens kunnande i förverkligandet. Evenemanget är en mötesplats för olika sakkunniga, som förstärker ett mångfacetterat tvärkonstnärligt samarbete. Under sin mångåriga existens har förverkligandet av Vinterdans för sin del gett puffar till att utveckla områdets kulturella verksamhetsmiljöer och verksamhetssätt.

Effekten på en socialt hållbar utveckling är antagligen den mest utmanande att uppnå för en förening som arrangerar ett litet evenemang. Evenemanget arrangeras med freelance-insaster, och då är det svårt att uppnå ett tillräckligt levebröd och saklig hälsovård. Vad gäller förverkligandet av människans grundrättigheter strävar föreningen till att med sina val av föreställningar till festivalen förespråka en synvinkel som kritiserar ojämlikhet.

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO

Kokkolan Talvitanssit festivaalia järjestävä yhdistys perustaa toimintansa siihen, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Yhdistys toteuttaa turvallisemman tilan periaatteita toiminnassaan. Festivaalinaikaiset esityspaikat muuttuvat teoskohtaisesti, mutta festivaaliorganisaatio pyrkii löytämään tiloja, jotka olisivat kaikille ihmisille (ja joskus muillekin elollisille) saavutettavia.

Esittävä taide herättää mietteitä ja keskustelua. Festivaalin ohjelmisto rakennetaan kynnyksettömän vuorovaikutuksen ympärille siten, että yleisön jäsenillä olisi mahdollisuus kysyä kokemastaan itse tekijöiltä: erilaiset moderoidut taiteilijatapaamiset ja seminaarit kuuluvat festivaalin toimintaan. Keskustelua pyritään ylläpitämään kaksikielisenä, tarpeen vaatiessa monikielisempänä, sekä vastaisuudessa pyritään ottamaan huomioon myös taiteen kokemusten kuvailutulkkauksen tai selkokielisen tulkkauksen tarpeet.

Kokkolan Talvitanssit yhdistys ry ottaa niin esitys- kuin taidekasvatustoimintaansa mallia Rauhankasvatus Instituutin kokoamasta turvallisemman tilan ohjeista kouluille, ja on tutustunut SETA ry:n kokoamiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien sisältöihin. Yhdistys pyrkii toiminnallaan olemaan mahdollisimman inklusiivinen, mutta sillä on nollatoleranssi rasismia tai muuta ihmisoikeudellista ulossulkevuutta kohtaan.

Yhdistys tunnistaa pitkään vallinneen epätasapainon eri sukupuolten edustuksessa päätöksenteossa. Yhdistyksen aktiiviset toimijat sijoittuvat myös verrattain kapealle ikäjakaumalle ollen 25-50 vuotiaita. Yhdistys kuitenkin järjestää festivaalia, jossa vierailee teoksia, joiden tekijöissä iän ja sukupuolen spektrin laajuus on mahdollista ottaa huomioon.

Festivaalin ohjelmistosisältö pyrkii ottamaan huomioon kaikenikäiset ja kaikenkykyiset yleisön jäsenet sekä esiintyjät. Tapahtuma ajattelee yleisössä olevia ihmisiä (sekä joskus muita elollisia) kanssakokijoina, ja esittävän taiteen yhteisöllinen merkitys on järjestäjille tärkeää.

Kokkolan Talvitanssit tuo tanssitaiteen omalla alueellaan kansalaisten ulottuville, jolloin mahdollisuudet osallistua kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen lisääntyvät. Koska esittävän taiteen soveltavien taidemuotojen tarjonta on alueella rajallista, tapahtumalla on merkittävä rooli kulttuurisen eriarvoisuuden vähentäjänä. Festivaalin toimintaa on kaiken aikaa kehitetty suuntaan, jossa eri väestöryhmät otetaan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon.

Yhdistys pyrkii toiminnassaan varaamaan riittävästi resursseja yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden eri osa-alueiden edistämiseen: tietoisuus näiden tärkeydestä heijastuu suoraan festivaalitapahtumaan ja sen sisältöön, jota kehitetään vuosi vuodelta yhä tietoisemmaksi.